Privacyverklaring en cookiebeleid

Bluebird Risicomanagement respecteert jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren betrokkenen in beginsel als wij persoonsgegevens van hen gaan verwerken.

Verwerking persoonsgegevens
Bluebird Risicomanagement verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Er worden op geen enkele plaats bijzondere persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt, zoals nationaliteit, ras, godsdienst en geaardheid.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Grondslag van de verwerking
Wanneer je gebruikmaakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan Bluebird Risicomanagement noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

  • je aanmeldt voor een training of workshop
  • een overeenkomst aangaat voor een advies- of begeleidingsopdracht
  • je aanmeldt voor de nieuwsbrief
  • informatie bij ons aanvraagt

Doeleinden van de verwerking
Bluebird Risicomanagement verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij Bluebird Risicomanagement van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Bluebird Risicomanagement bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor jouw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Bluebird Risicomanagement ontvangt in het kader van de beoordeling van jouw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Bluebird Risicomanagement uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaar na afwijzing van jouw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor de verwerking van je persoonsgegevens kan Bluebird Risicomanagement gebruikmaken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging van persoonsgegevens
Bluebird Risicomanagement neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers of die van een derde partij. Daarnaast hebben we onder andere voor intern gebruik een AVG-richtlijn geschreven.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan regelmatig wijzigen door aangepaste regelgeving of door wijzigingen in de interne organisatie. Wij adviseren je daarom deze verklaring regelmatig te controleren. Hiernaast is de datum van de laatste wijziging weergegeven.

Jouw rechten
Bluebird Risicomanagement biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan Bluebird Risicomanagement heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien je dit wenst kunnen wij jouw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Als je vindt dat jouw rechten zijn geschonden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Bluebird Risicomanagement B.V.
Tamboerijn 7
4876 BS Etten-Leur
T: 088 – 44 66 350
E: info@bluebird.software

Als je gebruik maakt van de website(s) van Bluebird Risicomanagement, worden jouw persoonsgegevens verwerkt:

voor het analyseren van jouw surfgedrag op de website(s) ten einde de website te kunnen verbeteren;

gegevens over jouw activiteiten op onze website(s)

om jouw informatieaanvraag te kunnen behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bluebird Risicomanagement neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bluebird Risicomanagement ) tussen zit.

Worden deze persoonsgegevens gedeeld met derden?

Bluebird Risicomanagement verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bluebird Risicomanagement blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bluebird Risicomanagement.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bluebird.software. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cookies

Bij bezoek aan deze website worden de volgende cookies geplaatst:

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven.

Google analytics

Deze cookies helpen ons om onze website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers websites van Bluebird Risicomanagement gebruiken, waaronder informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal getoonde foutmeldingen.

Traceercookies van Google

Met traceercookies van Google kunnen wij nagaan of u bepaalde acties op onze website voltooit nadat u een van onze advertenties, aangeboden via Google, hebt bekeken of erop hebt geklikt. Op basis van de content die u op onze website hebt bekeken, kan Google u vervolgens op andere partnerwebsites van Google gerichte advertenties aanbieden.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die indien nodig zijn gecategoriseerd, opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor het functioneren van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om u af te melden voor deze cookies. Maar het afmelden van sommige van deze cookies kan een effect hebben op uw browse-ervaring.